תיקון 190

בחודש מאי 2012 פורסם ברשומות תיקון 190 לפקודת מס הכנסה שהפך את קופות הגמל לאטרקטיביות בעיני המשקיעים והחוסכים. בעקבות מאפייניו של תיקון 190 ניתן לראות בקופות הגמל כאפיק חיסכון מצוין להגדלת רכיב הפנסיה או ההון או שילוב ביניהם, בעיקר לעומת אלטרנטיבות השקעה של מוצרים מקבילים  אחרים בשוק.

תיקון 190 מאפשר להפקיד סכום חד פעמי לקופת גמל וליהנות מיתרונות הקופה

  • קצבה פטורה ממס – תינתן האפשרות לחוסך להעביר את היתרה הצבורה בקופת הגמל (כולה או חלקה) לקופה משלמת קצבה וזאת כדי שכל עוד מלאו לעמית 60 שנים – יוכל החוסך לקבל מהצבירה בקופה קצבה שכולה מוכרת ופטורה ממס (לרבות הרווחים).
  • משיכה הונית חד פעמית – תינתן האפשרות לחוסך לבקש לבצע משיכה הונית (מלאה או חלקית) של היתרה הצבורה בקופת הגמל בתנאי שמלאו לחוסך 60 שנים וכי ברשותו קצבה חודשית גבוהה מהקצבה המזערית במשק, במצב הנ"ל ינוכה מס בשיעור של 15% על הרווח הנומינאלי (בניגוד למס בשיעור של 25% על הרווח הריאלי כמקובל בשוק).

חשוב לדעת !

  • קופת גמל – אינה נחשבת כעיזבון ולכן החוסך רשאי למנות מוטבים בקופה.
  • אין צורך בצוואה / צו ירושה לאחר פטירתו של החוסך – המוטבים יצטרכו להציג תעודת פטירה ומילוי טפסי בקשת משיכה בלבד.
  • אם החוסך נפטר לפני גיל 75 – המוטבים שהחוסך מינה יכולים לקבל את כל היתרה הצבורה בקופת הגמל באופן הוני בפטור מלא ממס. קיימת אפשרות למוטבים להעביר את היתרה הצבורה לקופת גמל על שמם מבלי שהפעולה תיחשב כאירוע מס.
  • אם החוסך נפטר לאחר גיל 75 – המוטבים שהחוסך מינה יכולים לקבל את כל היתרה הצבורה בקופת הגמל באופן הוני ולאחר ניכוי מס בשיעור של 15% בגין הרווח הנומינלי ממועד ההפקדה ועד למועד המשיכה. קיימת אפשרות למוטבים להעביר את היתרה הצבורה לקופת גמל על שמם מבלי שהפעולה תיחשב כאירוע מס.

make a choice

MAKE A CHOICE

דילוג לתוכן